Kategorie

Producenci

……………..…………………………….

Miejscowość, data

 

Adresat: Piotr Kordas e-profile

ul. Szkolna 2

41 –200 Sosnowiec

 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

(formularz ten należy wypełnić i odesłać pocztą tradycyjną/elektroniczną tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data zamówienia:            ………………………………………………

Data odbioru:                ………………………………………………

 

Zgodnie z postanowieniami §6 Regulaminu Sprzedawcy zobowiązuję się do zwrotu na własny koszt Produktu w stanie niezmienionym, wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią, w terminie 14 dni od daty złożenia niniejszego pisma.

 

Zwrot kosztów, proszę/prosimy(*) dokonać (właściwe zaznaczyć):

 

        Na rachunek bankowy nr ……………………………………………………………………….. , którego właścicielem jest ……………………………………………………………...……………

        Przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu.

 

W przypadku niewskazania sposobu zwrotu kosztów, Sprzedawca dokona zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący.

 

Imię i Nazwisko Kupującego:             ………………………………………………

Adres Kupującego:                  ………………………………………………

                                                ………………………………………………

 

 

 

…………………………………………………………

Data i Podpis Konsumenta

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Druk można pobrać tutaj - Druk zwrotu towaru